ЗА ДВИЖЕНИЕТО

ЗА ДВИЖЕНИЕТО

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

  1. Участие в обществения и политически живот в Република България за развитието й по пътя на демокрацията, пазарната икономика, гражданското общество.
  2. Развитие на идеята за местното самоуправление и практическата й реализация в рамките на закона и в обществен интерес.

СТРУКТУРА

  1. Политически съвет – върховният орган на Движението, състои се от делегати, избрани на събрания на клубовете.
  2. Изпълнително бюро – Изпълнителното бюро се състои от 5 до 21 (двадесет и един) членове, избрани от Политически съвет, представлява Движението и определя обема на представителна власт на отделни негови членове.
  3. Политически лидер – Политическото представителство на Движението се осъществява пред обществото, избирателите, медиите и гражданските организации от Председател на Движението, избран пряко от Изпълнителното бюро
  4. Клубове – Клубът е основната организационна единица на Движението, която се учредява по местоживеене на членовете на клуба. За учредяването на клуб са необходими не по-малко от 7 души. При учредяването е необходимо присъствието на член на ИБ, който го удостоверява с подпис върху учредителния протокол.
  5. Членове – Член на Движение “Нашият град” може да бъде всеки български гражданин с избирателни права. Приемането на член става въз основа на писмено заявление до Изпълнителното бюро.

ФИНАНСИРАНЕ
Източници на финансиране са: членски внос, приходи от недвижими имоти, приходи от издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, дарения и завещания от физически лица, дарения от юридически лица и държавна субсидия – в определените от закона случаи.