СТРУКТУРА

СТРУКТУРА

  1. Политически съвет – върховният орган на Движението, състои се от делегати, избрани на събрания на клубовете.
  2. Изпълнително бюро – Изпълнителното бюро се състои от 5 до 21 (двадесет и един) членове, избрани от Политически съвет, представлява Движението и определя обема на представителна власт на отделни негови членове.
  3. Политически лидер – Политическото представителство на Движението се осъществява пред обществото, избирателите, медиите и гражданските организации от Председател на Движението, избран пряко от Изпълнителното бюро
  4. Клубове – Клубът е основната организационна единица на Движението, която се учредява по местоживеене на членовете на клуба. За учредяването на клуб са необходими не по-малко от 7 души. При учредяването е необходимо присъствието на член на ИБ, който го удостоверява с подпис върху учредителния протокол.
  5. Членове – Член на Движение “Нашият град” може да бъде всеки български гражданин с избирателни права. Приемането на член става въз основа на писмено заявление до Изпълнителното бюро.