УСТАВ

УСТАВ НА ДВИЖЕНИЕ “НАШИЯТ ГРАД”

 

Г л а в а   п ъ р в а

/Общи положения/

Чл. 1. ДВИЖЕНИЕТО е българска политическа партия, регистрирана по Закона за политическите партии с пълно наименование ДВИЖЕНИЕ “НАШИЯТ ГРАД”.

Чл. 2. Символи

 1. Движението има кръгъл печат с надпис ДВИЖЕНИЕ “НАШИЯТ ГРАД”, който се съхранява от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на Изпълнителното бюро на Движението.
 2. Символът на Движение “Нашият град” е емблема на човешка ръка, която държи ключ.
 3. Конкретните графични образци на символа се утвърждават от Изпълнителното бюро.
 4. Символът се възпроизвежда върху членските       карти, значки, агитационни материали, печатни издания и други носители.

 Чл. 3. Седалище

 1. /изм. От 14.07.2012 г., изм. От 16.07.2019г./ „Седалището на „Движение Нашият град” е в град Кричим, област Пловдивска, бул. „Никола Петков“ № 7, ет. 1“.

 Чл. 4. Цели

Целите на Движение “Нашият град” са:

 1. Участие в обществения и политически живот в Република България за развитието й по пътя на демокрацията, пазарната икономика, гражданското общество
 2. Развитие на идеята за местното самоуправление и практическата й реализация в рамките на закона и в обществен интерес.

Глава втора

/Правила за организацията и дейността/

 Чл. 5. Структури

Организационните структури на Движение “Нашият град” са:

 1. Политически съвет
 2. Изпълнително бюро
 3. Клубове

 Чл. 6. Политически съвет

 1. Политическият съвет (ПС) е върховният орган на Движението.
 2. ПС се състои от делегати, избрани на събрания на клубовете.
 3. Всеки клуб изпраща брой делегати, определени по квота. Квотата на представителство се определя от ИБ и е еднаква за всички общини и райони.
 4. Редовна конференция се свиква по собствена инициатива или по предложение на ИБ.
 5. Редовните конференции се провеждат не по-късно от 3 месеца и не по-рано от 6 месеца преди редовни парламентарни, президентски или местни избори, но не повече от един път за календарна година.
 6. Извънредните конференции се свикват по реда за свикване на редовни събрания, както и по инициатива на половината от общинските и регионалните клубове.
 7. „Политическият съвет се свиква с писмена покана, отправена до всички клубни съвети най-късно 1 (един) месец преди датата, за която е насрочено, в която се посочват: датата, часът и мястото на провеждане, дневният ред и нормата на представителство и по чия инициатива се свиква. В същия срок поканата се обнародва в един местен и един централен всекидневники се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Движението” ”/изм. от 14.07.2012 г./.
 8. Политическият съвет е редовен, ако присъстват повече от половината излъчени делегати. При липса на кворум то се отлага с 1 (един) час при същия дневен ред и се провежда с явилите се делегати.
 9. Политическият съвет се открива от политическия лидер и се ръководи от председател, подпомаган от секретар и преброители на вота, избрани от събранието.
 10. Промени в обявения дневен ред се допускат, ако се приемат с мнозинство най-малко 2/3 (две трети) от присъстващите.
 11. Всеки делегат има право на един глас. Не се допуска участие и гласуване по пълномощие.
 12. Гласуването е явно. Ръководните органи се избират с тайно гласуване.
 13. Резултатите от гласуването се обявяват незабавно след приключването му.

 Чл. 7. Политическият съвет:

 1. Приема, изменя и допълва устава;
 2. Приема програмата и решения по нейната реализация;
 3. Избира и освобождава членовете на Изпълнителното бюро.
 4. Решава и други въпроси, които по закон се включват в неговата компетентност.
 5. Политическият съвет приема решенията си с мнозинство повече от половината от присъстващите делегати, освен ако в устава е предвидено друго.
 6. Решенията за приемане, изменение или допълнение на устава и на програмата се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите делегати.

 Чл. 8. Изпълнително бюро

 1. Изпълнителното бюро се състои от 5 до 21 (двадесет и един) членове, избрани от ПС с обикновено мнозинство от присъстващите.
 2. Изпълнителното бюро е редовно конституирано и може редовно да осъществява функциите си и предвидените в настоящия устав компетенции, ако се избрани 5 негови членове.
 3. /доп. От 16.07.2019г./ Освобождаването на отделни членове на ИБ от Политическия съвет става с мнозинство 2/3 (две трети) от присъстващите. Решение за освобождаване се приема в случаите на смърт, влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, при доброволно напускане, както и по отношение на член на ИБ, който с поведението си или с изявленията си в публичното пространство уронва престижа и доброто име на партията, или който извършва действия, прави изявления или бездейства, в противоречие с устава, с политическите възгледи, целите и идеите на партията на общинско, регионално или национално ниво.
 4. Изпълнителното бюро се свиква от председателя или по искане поне на 1/3 (една трета) от членовете му.
 5. Заседанието на Изпълнителното бюро е редовно, ако присъстват повече от половината от избраните членове.
 6. Заседания на ИБ се свикват с писмена покана, която може да бъде изпратена и по факс или електронна поща най-късно 7 (седем) дни преди датата на заседанието.
 7. ИБ приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите и с явно гласуване, освен ако в устава е предвидено друго.
 8. В заседанията на ИБ могат да участват и лица, които са поканени за заседанието.
 9. Изпълнителното бюро избира политически лидер, заместник и двама секретари.

9.1. Изпълнителното бюро:

 1. Приема решения за изпълнението на решенията на ПС;
 2. Упражнява общото политическо ръководство и контрол между два политически съвета;
 3. Предлага свикване на ПС с мотивирано решение;
 4. Формулира предизборната платформа;
 5. Решава въпросите по подготовката на Движението за избори и за произвеждането на първични избори;
 6. Решава въпросите за коалирането на Движението съобразно решенията на ПС и на отношенията с другите политически субекти, както и с други юридически и физически лица;
 7. Приема годишния бюджет на Движението;
 8. Формира по своя преценка контролни и други комисии;
 9. Приема процедурни правила за провеждането на общи събрания на клубовете;
 10. Избира и освобождава председателя на Движението с обикновено мнозинство;
 11. Формира по своя преценка комисии с консултативни функции;
 12. Приема вътрешни правила за своята организация и дейност;
 13. /изм.20.06.2014г./ ИБ избира един заместник-председател и един секретар.
 14. ИБ провежда заседания най-малко един път месечно;
 15. ИБ може да приема и неприсъствени решения, ако са подписани от всички негови членове;
 16. Организира съхранението и поддържането на архива и отговаря за движението на документите в Движението;
 17. Утвърждава кандидатите на Движението за участие в избори;
 18. Утвърждава новоприетите членове на Движението;
 19. Утвърждава решения на клубовете;
 20. Избира секретари от своя състав;
 21. Определя и осъществява информационната политика;
 22. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с имущество на Движението;
 23. Управлява бюджета на Движението;
 24. Определя реда за набирането и изразходването на средствата на Движението и за внасяне и отчитане на членския внос;
 25. Представлява Движението и определя обема на представителна власт на отделни негови членове;
 26. Дава задължителни указания по прилагането на устава и на другите актове на ПС и приема отделни решения по тълкуването на Устава между две събрания, при случаи на възникнали спорове или нееднакво прилагане;
 27. Разпределя отговорностите по осъществяването на своите функции между членовете си.

 чл. 9. Политически лидер

 1. Политическото представителство на Движението се осъществява пред обществото, избирателите, медиите и гражданските организации от Председател на Движението , избран пряко от Изпълнителното бюро с обикновено мнозинство от присъстващите.
 2. Мандатът на Председателя на Движението е 2 годишен/изм. от 14.07.2012 г./.

 Чл. 10. Клубове

 1. Клубът е основната организационна единица на Движението, която се учредява по местоживеене на членовете на клуба.
 2. За учредяването на клуб са необходими не по-малко от 7 души. При учредяването е необходимо присъствието на член на ИБ, който го удостоверява с подпис върху учредителния протокол. Клубът приема решения на свое общо събрание./изм. от 14.07.2012 г./.
 3. Събрание на клуба се състои от всички редовни и регистрирани негови членове. То се свиква по установен от председателя ред и се провежда, ако присъстват повече от половината му редовни членове.
 4. Общото събрание на клуба приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите.
 5. /изм. От 16.07.2019г./ Председателят на клуба се избира от общото събрание на клуба и се утвърждава от Изпълнителното бюро. На Председателя на Клуба се издава пълномощно, подписано от Председателя на Движението, с което той да представлява Движението на територията на общината.
 6. Председателите на общински и районни клубове са по право делегати на ПС.
 7. В една община или район не може да има повече от един клуб на Движението.
 8. Допуска се създаването на тематични клубове.
 9. Решението за създаването на тези клубове се взима от Изпълнителното бюро

 Чл. 11. Клубни събрания

 1. Клубно събрание е общо събрание на всички членове и симпатизанти на територията на една община. Клубните събрания приемат решения с обикновено мнозинство от присъстващите.
 2. Решенията по клубовете подлежат на утвърждаване от Изпълнителното бюро на Движението
 3. Клубните събрания:
 4. Избират и освобождават членовете на клубовете.
 5. Приемат решения по регионалната политика на Движението
 6. Приемат решения по изпълнението на решенията на ръководните органи на съответната община или район.

 Чл. 12. Мандатност

 1. Мандатът на ръководните органи е 5-годишен, доколкото в устава не е предвидено друго. Той може да бъде прекратен предсрочно за целия състав на съответния орган или за отделни негови членове по реда за приемане на решения на Политическия съвет или на Изпълнителното бюро.
 2. След изтичането на мандата задължително се произвежда избор на членове на съответния ръководен орган на първото възможно събрание.

 Глава трета

 Чл. 13.   Членство

 1. Член на Движение “Нашият град” може да бъде всеки български гражданин с избирателни права.
 2. /изм. От 16.07.2019г./ „Приемането на член става въз основа на писмено заявление до Изпълнителното бюро“.
 3. /изм. От 16.07.2019г./ „Решението за приемане на членове, подали заявления по т. 2, се приема от Изпълнителното бюро на първото му заседание след постъпване на заявленията за членство. Решение за приемане на нови членове може да бъде прието от Изпълнителното бюро и неприсъствено и/или на извънредно заседание на ИБ.“.
 4. /доп. От 16.07.2019г./ Членството се прекратява в случаите на смърт, влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер или доброволно напускане. „Членството се прекратява и с решение на Изпълнителното бюро, прието с обикновено мнозинство от присъстващите негови членове, по отношение на член на партията, който с поведението си или с изявленията си в публичното пространство уронва престижа и доброто име на партията, или който извършва действия, прави изявления или бездейства, в противоречие с устава, с политическите възгледи, целите и идеите на партията на общинско, регионално или национално ниво».
 5. /изм. От 16.07.2019г./ „Доброволното напускане става с писмено заявление от напускащия до Изпълнителното бюро.“.

Чл. 14. Права на членовете

Всеки член има право:

 1. Да участва в дейността на клуба, в неговото общо събрание на клуба и във вземането на решения съобразно устава;
 2. Да прави предложения и изразява мнения по всички партийни и политически въпроси;
 3. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на “Нашият град”

 Чл.15. Задължения на членовете

Всеки член на “Нашият град”

е длъжен:

 1. Да спазва Устава и решенията на ръководните органи;
 2. Да плаща редовно членски внос;
 3. Да посещава събранията на клуба, в който членува, и на органа, в който е избран.
 4. /нова от 16.07.2019г./ „С поведението си или с изявленията си в публичното пространство да не уронва престижа и доброто име на партията, както и да не извършва действия, да не прави изявления или да не бездейства, в противоречие с устава, с политическите възгледи, целите и идеите на партията на общинско, регионално или национално ниво.»

 Чл. 16. Членски внос

 1. Членският внос е 2 лв. месечно. Пенсионерите се освобождават от задължение за внасяне на членски внос. Всеки член може, съобразно своите възможности, да внася членски внос в по-голям размер ”/изм. от 14.07.2012 г./
 2. Редът за внасяне и отчитане на членския внос се определя от Изпълнителното бюро/изм. от 14.07.2012 г./

  Глава четвърта 

Чл. 17. Прекратяване на Движение “Нашият град”

Движението се прекратява при:

 1. При сливане или вливане в друга политическа формация;
 2. При решение за разделяне на две или повече партии;
 3. С решение на Политическия съвет за саморазпускане;
 4. По съдебен ред в случаите, предвидени от закона;
 5. Сливането, вливането, разделянето и саморазпускането стават с решение на Политическия съвет, прието с мнозинство 2/3 (две трети) от присъстващите.

  Глава пета

/Общи разпоредби/

Чл. 18. Източници на финансиране

Източници на финансиране на Съюза са: членски внос, приходи от недвижими имоти, приходи от издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, дарения и завещания от физически лица, дарения от юридически лица и държавна субсидия – в определените от закона случаи.

 Чл. 19. Набирането и изразходването на средства се осъществява по ред, установен от Управителния съвет и в съответствие с разпоредбите на закона.

За всички неуредени изрично в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за политическите партии, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и всички останали отнасящи се към дейността и съществуването на политическите партии в Република България законови разпоредби.

/Уставът е приет от Учредително събрание на 15 ноември 2006 година в град Варна и изменен с протоколно решение на политически съвет на ПП „Движение нашият град” от 14.07.2012 г., изменен и допълнен с решение на Политическия съвет, прието на конференция, проведена на 20.06.2014г., изменен и допълнен с решение на Политическия съвет, прието на конференция, проведена на 16.07.2019г./

 

Председател на ИБ ……………………..