Първа копка на Компостираща инсталация за разделно събирани зелени и биоразградими отпадъции, генерирани от община Кричим и община Перущица, бе направена в землището на община Кричим в местността „Сух дол“. След църковно освещаване от отец Мирослав, първата копка беше направена от кмета на община Кричим Атанас Калчев, кмета на община Перущица Мария Витанова-Вълканова и представителя на ДЗЗД „Кричим 2020“ – Атанас Павлов.

Инсталацията се проектира с капацитет 2300 тона годишно. Ще бъде доставено мобилно оборудване, включващо мобилна машина за раздробяване на дървесни отпадъци и хомогенизиране, челен товарач, пресевна машина за компост, компактна преносима лаборатория за изпитване качеството на компоста и специализиран автомобил за събиране на зелени отпадъци.

На церемонията присъстваха председателя на Общински съвет при община Кричим   Анка Хаджиева; председателя на Общински съвет – Перущица Екатерина Тошкова,  Сълзица Арнаудова – управител на „Интерпроконсулт“ ЕООД, Ирина Мишева- заместник-кмет на община Перущица, Златка Маринова- заместник-кмет на община Кричим, служители на ДЗЗД „Кричим 2020“ и „Интерпроконсулт“ ЕООД, служители на община Кричим, граждани и гости.

Официалната церемония се организира по проект № BG16М1ОР002-2.005-0018-С01 – „Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъции, генерирани от община Кричим и община Перущица включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 2020 год.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG 16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“.