Новата компостираща инсталация за разделно събирани зелени и биоразградими отпадъции, генерирани от община Кричим и община Перущица, ще преработва 2300 тона отпадъци годишно. Това стана ясно по време на пресконференция на кметовете на общините Кричим и Перущица.

Ще бъде доставено мобилно оборудване, включващо мобилна машина за раздробяване на дървесни отпадъци и хомогенизиране, челен товарач, пресевна машина за компост, компактна преносима лаборатория за изпитване качеството на компоста и специализиран автомобил за събиране на зелени отпадъци. Кметът на община Кричим Атанас Калчев запозна присъстващите с очакваните резултати от реализацията на проекта.

„Очакваме да се намали количеството депонирани отпадъци от общините Кричим и Перущица чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци и подпомагане постигането на националните цели, заложени в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 год., Закона за управление на отпадъците и Общинската програма за управление на отпадъците”, заяви кметът на община Кричим Атанас Калчев.

„Ползите за населението от реализирането на проекта, както и традиционното добро партньорство между двете общини, са важна предпоставка за реализирането на значими проекти в бъдеще.”, каза от своя страна кметът на община Перущица Мария Витанова-Вълканова.

Ръководителят на проекта адвокат Диана Дишлиева запозна присъстващите с финансирането, основните цели, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта. Посочена бе и общата стойност на проекта, която е в размер на 3 445 095,84 лв., от които 2 194 572,19 лв. от Европейския фонд за регионално развитие; 387 277,46 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България; собствен принос на Бенефициента 297 429,52 лв. (217 123,55 лв. от община Кричим, 80 305,97 от община Перущица)  и 565 816,67 лв. недопустим разход (възстановим ДДС). Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора, или от 11.06.2020 год. до 11.06.2022 година. За популяризиране на проекта и приноса на ЕФРР и КФ на ЕС се разпространиха 100 броя печатни брошури. На финала на пресконференцията ръководителят на проекта, оповести резултата от изпълнението на проекта, а именно изграждане и въвеждане в експлоатация на модерна инсталация за компостиране за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет 2 300 тона годишно.

Началната пресконференция се проведе по проект „Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъции, генерирани от община Кричим и община Перущица включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 2020 год.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG 16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“.