Андрей Василев - общински съветник в ОС Варна мандат 2011-2015 г.

Участие в работата на Общински съвет на гр. Варна

Постоянни комисии:

         "Собственост и стопанство" - член

         "Обществен ред и сигурност" - член

         "Туризъм, търговия и рекламна дейност" - член

Временни комисии

         "Структури и общинска администрация" - член

         "Изработването на проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и  взаимодействието му с общинската администрация" - член

                                                           "Опазване и възпроизводство на околната среда" - член

 

 

 

 

     Владимир Тонев - общински съветник в ОС Варна мандат 2011-2015 г.

Заместник председател на ОС - Варна

Участие в работата на Общински съвет на гр. Варна

Постоянни комисии:

          "Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места" - член

           "Финанси и бюджет" - член

           "Собственост и стопанство" - член

Временни комисии

           "Структури и общинска администрация" - член

                                                                                                     "Изработването на проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и                                               взаимодействието му с общинската администрация" - член

                                                               "Опазване и възпроизводство на околната среда" - член

                                                  Други участия

                                                               Представител на Община Варна в Общото събрание на "Варна Ефкон" ООД

 

 

 

 

 

     Таня Парушева - общински съветник в ОС Варна мандат 2011-2015 г.

       

      Председател на постоянна комисия към ОС Варна: "Архитектура,строителство,устройство,организация и развитие на територията

      на общината и населените места" 

      

Участие в работата на Общински съвет на гр. Варна

Постоянни комисии:

"Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места" - председател

"Финанси и бюджет" - член

"Собственост и стопанство" - член

                                                    Временни комисии

                                                                                                      "Структури и общинска администрация" - член

                                                                                                     "Изработването на проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и                                                     взаимодействието му с общинската администрация" - член

                                                    Други участия

                                                                                                      "Комисия по приватизация и следприватизационен контрол" - член